ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಉದ್ಗಾಟನೇ

ಇವತ್ತು ಲಾಸ ಅನ್ಗೇಲೇಸ ನಗರದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಮಿ-ವಯಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಧ್ಘಟನೇ ಆಇಥು. ಸುಮರು ೧೫ ಮಕಳು ಬಃದಿದರು.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: